دلایل ریجکت شدن

دلایل اصلی ریجکت شدن ویزای شینگن

حتما برای برای کسانی که قصد دریافت ویزای شینگن را دارند، این سوال پیش آمده است که چه عواملی باعث می شود تا ویزای شینگن در سفارت و یا کنسولگری رد شود.این واقعیت وجود دارد که یک ویزای شینگن در هر زمانی ممکن است رد شود و این چیزی است که شاید مورد رضایت متقاضیان اخذ ویزا نباشد.

بسیاری از متقاضیان اخذ ویزا گیج می شوند و قادر به درک دقیق دلیل رد شدن ویزای شینگن خود  نمی شوند. به همین دلیل ما رایج ترین دلایل ریجکت شدن را در این مقاله ذکر کردیم تا شاید در یافتن دلیل مشخص رد شدن ویزا کمک شایانی بکند. اگر یک افسر کنسولی نتواند اطلاعات مورد نیاز متقاضی را به طور کامل دریافت کند درخواست اخذ ویزا را رد می کند و تشخیص می دهد فرد متقاضی صلاحیت دریافت ویزا را ندارد.

دلایل ریجکت شدن ویزا

به منظور جلوگیری از رد شدن درخواست اخذ ویزای شینگن باید شایع ترین دلایل ریجکت شدن ویزا را بدانیم :

 1. فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی

شرایط فرد متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهم زیادی در تصمیم گیری افسر کنسولی در صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد و سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.

 1. مدارک جعلی

مسلمأ سرنوشت همه ی متقاضیانی که در تلاش هستند تا اسناد جعلی به سفارت یا کنسولگری ارائه دهند رد شدن مطلق ویزا از پیامدهای نامطلوب آن بشمار می رود.

 1. توضیح ناکافی برای اقامت

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است. چنین موارد عبارتند از :

 • عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
 • ناتوانی در ارائه اسناد و مدارکدر مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
 • از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده
 1. گذرنامهآسیب دیده

یکی از دلایل مهم برای عدم صدور ویزای شینگن می تواند ارائه گذرنامه ای باشد که در شرایط خوبی نگه داری نشده است. بخصوص زمانی که صفحات گذرنامه از هم جدا شده و یا اینکه بخشی از آن مفقود شده باشد.

 1. گذرنامه نامعتبر

افسران کنسولی در ارائه ویزا برای گذرنامه هایی که در زیر شرح داده شده انگیزه ای ندارند :

 • ارائه گذرنامه هایی که کمتر از سه ماه (۳)  از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به  منطقه شینگن ندارند.
 • ارائه گذرنامههایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد.
 • ارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر
 • ارائه ندادن گذرنامه معتبر برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند.
 1. نداشتن هدف مشخصی از سفر

از دلایل دیگر رد شدن ویزای شینگن،  عدم ارائه طرح مناسب از سفر خود به منطقه شینگن است . این موارد عبارتند از :

 • استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن (که نمی توانند به تعیین مقصد اصلی سفر خود را در منطقه شینگن کمکی کند)
 • قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
 • قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)
 1. نامه مرجع نامعتبر

از دلایل مشهود رد شدن ویزای شینگن  ارائه نامه رسمی از مرجع خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. این مواردشامل :

 • عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن
 • ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخصدور آن گذشته باشد.
 • ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسندهنامه نداشته باشد.
 1. امرارمعاش ناکافی

از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت در منطقه شینگن است چنین مواردی ممکن است شامل :

 • عدم ارائه صورت های مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
 • عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
 • نداشتن بودجه کافیدر صورت های مالی ارائه شده
 • عدم ارائه چک مسافرتی معتبر
 1. تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج

عدم توانایی در ارائه گواهی تولد یا ازدواج که توسط سفارت یا کنسولگری پذیرفته شود ، منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن می شود. این موارد عبارتند از :

 • عدم ارائه گواهی تایید شده توسطمقامات رسمی، به عنوان مثال وزارت كشور
 • عدم ارائه گواهی به زبان غیرانگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز
 • عدم اثبات گواهیمدنی ( ارائه یک سند مذهبی )
 • عدم توانایی در ارائهگواهی پدر و مادر کودک
 1. بیمه نامه نامعتبر

عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن از جمله دلایل دیگری می باشد که ممکن است منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن شود . چنین مواردی شامل :

 • عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتیدر مقدار پیش بینی شده
 • ارائه یک بیمه مسافرتی کهکشور مقصد آن را پوشش نمی دهد
 • عدم توانایی درارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد.
 • ناتوانیبرای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد.
 1. فاقد مدرک اسکان

عامل دیگری که ممکن است برای اخذ ویزای دردسرساز شود مشخص نبودن محل استقرار متقاضی در طول سفر خود در خارج از کشور است. این موارد عبارتند از :

 • عدم ارائه شواهد رزرو هتل،
 • فاقد ارائه دعوت نامه ازمیزبان ( اثبات حمایت )
 • عدم ارائه مدارک و شواهدیک تور از پیش پرداخت شده
 1. وضعیتنامطلوبویزا شینگن

چیز دیگری که می تواند اخذ شینگن ویزا را مختل کند جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن است. این موارد عبارتند از :

 • عدم رعایت محدودیت ویزای شینگن (به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن، عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده و غیره)